Wettelijke bepalingen

Gebruiksvoorwaarden

U bent op de website van NRB. Als u deze website bekijkt of gebruikt, aanvaardt u de recentste versie van de gebruiksvoorwaarden van deze website, en de wetten en regelgevingen die hierop van toepassing zijn. Aanvaardt u deze voorwaarden niet? Gebruik de website dan niet. Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving en moeten in de geest van die wetgeving worden geïnterpreteerd. Elke rechtsvordering tegen NRB moet voor een Belgische rechtbank gebeuren.

NRB kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing de huidige bepalingen wijzigen, net zoals om het even welke informatie op deze website. NRB kan ook op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing verbeteringen aanbrengen en/of wijzigingen aan producten, diensten, oplossingen of aan elk onderdeel die de website beschrijft.

NRB doet al het mogelijke om correcte en up-to-date informatie op deze website te plaatsen. Toch geeft NRB geen garanties over de correctheid, de recentheid of de volledigheid van de informatie op haar webpagina’s. Zij wijst elke verantwoordelijkheid in dit opzicht van de hand.

De persberichten op deze website hebben alleen een archiefwaarde. NRB wijst elke verplichting van de hand om verklaringen en persberichten te updaten.

Auteursrecht

Het is verboden deze website of zijn inhoud te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, door te sturen of te gebruiken voor de creatie van afgeleide werken - documenten, presentaties of publicaties van welke aard ook - zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van NRB. NRB geeft u wel een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht dat u in staat stelt om de webpagina’s uitsluitend op uw computerscherm te tonen, voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en onder voorwaarde dat u niets wijzigt aan de op de website getoonde inhoud. Met uitzondering van de rechten die we op deze manier verlenen, verleent NRB geen enkel (ook niet impliciet) recht of licentie over het intellectuele eigendomsrecht.

Los van de hierboven omschreven bepalingen, is alle software en ander materiaal dat u op deze website kunt downloaden, waartoe u toegang hebt of dat bereikbaar is of dat u kan gebruiken onder de specifieke bepalingen die voor elk ervan gelden, onderworpen aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

In het geval dat de huidige gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd, kan NRB op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing, een einde stellen aan de rechten die u werden toegekend. In dat geval moet u de kopies van gedownloade data meteen vernietigen.

Merkenrecht

NRB of om het even welke naam, slagzin of logo van producten, oplossingen of diensten die op de NRB-website staan, zijn eigendom van NRB en van zijn leveranciers of licentieverleners. U mag ze noch in hun geheel of gedeeltelijk kopiëren, noch nabootsen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NRB of van de eigenaar van het handelsmerk.

Het totaalbeeld van de website maakt trouwens deel uit van het merk NRB en wordt beschermd door merken- en auteursrecht. U mag er niets van kopiëren, nabootsen of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NRB.

Informatie ingebracht door websitegebruikers

Informatie (commentaar, vragen, suggesties, gegevens, ideeën, concepten …) die de websitegebruiker naar NRB doorstuurt, wordt als niet-confidentieel beschouwd.

NRB onderschrijft geen enkele verbintenis tegenover de informatie die websitegebruikers doorsturen of op de website ingeven.

Als de websitegebruiker informatie naar NRB stuurt, verleent hij aan NRB een onherroepelijke, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, en kostenvrije licentie om:

  • de informatie te kopiëren, reproduceren, publiceren, doorsturen, verspreiden, verdelen of wijzigen en om op basis ervan werkstukken te creëren die NRB vrij mag gebruiken;
  • de doorgestuurde informatie op alle mogelijke manieren en voor alle mogelijke doeleinden (inclusief commerciële) te gebruiken.

De persoonlijke informatie die de gebruiker aan NRB verstuurt om informatie te krijgen, behandelt NRB volgens de regels van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hyperlinks naar websites van andere organisaties

De website van NRB kan –bij wijze van dienstverlening – referenties of hyperlinks bevatten naar websites die niet aan NRB toebehoren. Als u deze links gebruikt, verlaat u de NRB-website. NRB is niet verantwoordelijk voor deze websites, hun inhoud, hun veiligheid of hun beschikbaarheid. U bezoekt deze websites volledig op uw eigen verantwoordelijkheid.

Bovendien is NRB ook niet betrokken bij of verantwoordelijk voor transacties die u met derden afsluit, ook niet als u met deze derden in contact komt vanuit de NRB-website.

U moet zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen virussen, Trojaanse paarden of andere elektronische parasieten die uw software kunnen beschadigen. U moet ook persoonlijke informatie op de geschikte manier beschermen.

Links naar deze website

Links naar deze website zijn onderhevig aan de schriftelijke toestemming van NRB.

  • Is er geen geschreven toestemming? Dan moet de link volgende regels naleven:
  • hij mag de visuele voorstelling of de inhoud van de website niet kopiëren of wijzigen;
  • hij mag de relatie met NRB niet op een incorrecte manier voorstellen;
  • hij bevat geen foute of verkeerde informatie of indrukken over NRB, zijn producten, oplossingen of diensten;
  • hij geeft niet de indruk dat NRB op enigerlei wijze aansprakelijk is voor uw website en/of voor de inhoud ervan.

Bovendien aanvaardt u dat NRB op elk moment en naar eigen goeddunken een einde kan doen stellen aan de link naar zijn website. U aanvaardt dat u op dat ogenblik alle links naar de NRB-website onmiddellijk verwijdert.

Garantiebeperkingen

NRB plaatst inhoud op zijn website en onderhoudt die met de grootste zorg. De NRB-website en zijn inhoud leveren informatie ‘in zijn huidige vorm’ en zonder enige garantie. U gebruikt deze website dan ook op eigen risico.

Binnen de beperkingen van de bestaande wetgeving verleent NRB geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garantie over de geschiktheid van de informatie op de website voor een specifiek gebruik of doel, over het eigendomsrecht van de inhoud en dus ook niet over de overdraagbaarheid of licentieverlening.

NRB geeft geen garanties dat deze website zonder onderbreking online, veilig en foutloos is, ook al doet zij al het mogelijke om dit te realiseren. NRB geeft geen enkele garantie over de resultaten die u uit het gebruik van de website puurt, noch over de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie die u op de website vindt. Het is de bedoeling van de website om de surfer informatie te geven, niet om een gedetailleerde analyse te maken van een specifieke situatie. NRB biedt wel zijn diensten aan om zo’n analyses te maken.

Verantwoordelijkheidsbeperkingen

NRB kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of bijkomende schade (meer bepaald elke financiële of commerciële schade, verlies van programma’s of gegevens, verlies van autoriteit, onderbreking van werkzaamheden) als gevolg van het gebruik van deze website, de informatie die erop staat, referenties of hyperlinks die toegankelijk zijn vanaf de website. Deze uitsluiting van verantwoordelijkheid is ook van toepassing als de klacht berust op een waarborg, een contractuele burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid of om het even welke andere theoretische interpretatie. Dat geldt ook als NRB op de hoogte is van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich kan voordoen.

In us they trust...

Contacteer ons

Luik

t. +32(0)4 249 72 11

Brussel

t. +32(0)2 286 57 11

Stuur een bericht

Partnerships & Certificeringen